Shopping cart

Giáo viên

Tien Nguyen

Ngày cập nhật:

23/11/2022

Đánh giá:

4.5

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu các khái niệm HMTL & CSS
 • Hiểu và viết mã HMTL & CSS
 • Dựng các trang web đẹp và đẳng cấp

Mô tả

Khóa học này được thiết kế để giúp những người mới bắt đầu tìm hiểu kiến thức cơ bản về HTML & CSS.
Không yêu cầu kiến thức trước về HTML & CSS. Bạn sẽ học tất cả những điều đó từ đầu.

 • Định nghĩa về HTML và tại sao nó phải học.
 • Cách một tài liệu HTML hoạt động (cấu trúc).
 • Giới thiệu về Cấp khối HTML & Các yếu tố nội tuyến, chẳng hạn như:
  • Tiêu đề (<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>)
  • Định dạng (<em>, <i>, <strong>, <b>, <u>, <mark>, <sup>, <sub>)
  • Biểu mẫu (Thành phần biểu mẫu - <input>, <select>, <option>, <textarea> | Loại đầu vào - nút, hộp kiểm, màu, ngày, datetime-local, email, tệp, ẩn, hình ảnh, tháng, số, mật khẩu, radio, phạm vi, đặt lại | Các nút)
  • Các phần tử HTML khác (<p>, <div>, <span>, <a>, <im>, <table>, <thead>, <tbody>, <tr>, <th>, <td>, <ul >, <ol>, <li>, <br>, <hr> <!-- -->)

Khóa học này dành cho ai:

 • Là người mới học lập trình.
 • Bạn muốn học phát triển web từ đầu.
 • Bạn muốn tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về HTML & CSS.
 • Bất cứ ai muốn tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về HTML & CSS.
 • Trở thành lập trình viên web trong tương lai

Video: Yêu cầu

Video: Hiểu HTML

Video: Thẻ văn bản, xuống dòng, đường kẻ (p, br, hr)

Video: Thẻ in nghiêng (em, i)

Video: Thẻ in đậm (b, strong)

Video: Thẻ ký tự nhỏ (sub, sup)

Video: Chú thích code

Video: Thẻ liên kết (a)

Video: Thẻ bảng (table)

Video: Thẻ danh sách (ul, ol)

Video: Định dạng khối, cùng dòng (block, inline)

Video: Thẻ form nhập liệu p2

Video: Thẻ form nhập liệu p3

Chưa có nội dung

Viết đánh giá

Đánh giá :

Chưa có nội dung

Free
 • Bài giảng :18 bài
 • Thời lượng :6 tuần
 • Đã ghi danh :11

Hỗ trợ thanh toán: